Ga direct naar het menu

Heilig Hart van Maria Berlaar - School met traditie

Terug naar de homepagina Ga direct naar de inhoud

School met traditie

Heilig Hart van Maria Berlaar weerspiegelt de geschiedenis van het Vlaamse onderwijslandschap. Wat in 1845 begon als een lagere school voor de gewone kinderen van het dorp, groeide uit tot een succesvol secundaire school die ASO, BSO en TSO aanbiedt.

geschiedenis2

Zusters in het Berlaar van 1845

De congregatie van de Zusters van het H.H. van Maria in Berlaar werd opgericht met een doel: “het onderwijzen van kinderen en het verzorgen van bejaarden en zieken.” Dat doen ze vandaag nog steeds.

Onderwijs voor de gewone kinderen van het dorp, ‘het volksonderwijs’, lag de zusters nauw aan het hart. Daarom startten ze meteen met lager onderwijs. In 1881 richtten ze een kostschool op. In 1923 telde die al 150 internen. Tijdens het schooljaar 1963-64 bereikte het internaat zijn hoogtepunt, met 588 internen over de verschillende afdelingen heen. Daarna daalde de populatie, eerst geleidelijk, dan met rasse schreden. Op 1 juli 1993 sloot het internaat zijn deuren.

geschiedenis6

Kleuteronderwijs

Aan het einde van de 19de eeuw ontstond de nood aan voortgezet onderwijs. Men eiste immers steeds meer professionaliteit in het onderwijs. Rond de eeuwwisseling richtten de zusters daarom de normaalschool voor bewaarschoolonderwijs op. In 1972, toen de opleiding tot kleuteronderwijzeres in het hoger onderwijs werd ondergebracht, kwam de afdeling menswetenschappen tot stand. En in 1974 werden de laatste kleuteronderwijzeressen gediplomeerd.

Modelhoeve op school

Om jongeren voor te bereiden op de taak die hen wachtte op het landbouwbedrijf, besloten de zusters in 1906 om ook een huishoudelijke landbouwschool op te richten. Deze middelbare landbouw-huishoudschool beschikte over een modelhoeve – een unicum in die tijd – waar de leerlingen theorie en praktijk combineerden. Dit was de basis voor het latere technisch secundair onderwijs. In 1923 sloot hierop een opleiding voor landbouwhuishoudregentes aan. Dit regentaat ging in 1989 op in het Hoger Instituut der Kempen te Geel.

geschiedenis6

Humaniora

Op 1 september 1969 gaf zuster Benedicta de fakkel door aan de eerste lekendirectrice: mevrouw Hilde Marinus–Van Hoof. De ASO-afdeling telde toen 269 leerlingen. Op 1 september 1973 werd de oude humaniora opgericht. De eerste klas Latijn-wiskunde startte met 8 leerlingen. In de jaren 70 ontwikkelde zich het vernieuwd secundair onderwijs (VSO) en op 1 september 1982 werd ook in Berlaar de overstap gemaakt van type 2 (traditioneel onderwijs) naar het VSO.

Moeilijke jaren

Die overstap naar VSO had gevolgen. De invoering van deze onderwijsvorm, waarin het eerste jaar voor alle leerlingen gemeenschappelijk was, vroeg om een herstructurering. Op 1 september 1984 werd een middenschool opgericht, met daarboven een ASO-bovenbouw en een TSO-BSO-bovenbouw. Een jaar later fusioneerden deze twee bovenbouwen tot één.

Deze herstructureringen waren zeer ingrijpend voor directie en personeel. Drie scholen, met elk een eigen cultuur, die jaren onafhankelijk naast elkaar gefunctioneerd hadden, moesten nu intens gaan samenwerken. Opdrachten van leerkrachten werden daarbij grondig door elkaar geschud en ook de directies kregen de leiding over een andere school.

Mevrouw Didden-Van Herck stond aan het hoofd van de middenschool. Mevrouw Marinus–Van Hoof werd directrice van de hele bovenbouw. Mevrouw Kloeck nam de leiding over van het regentaat en verhuisde enkele jaren later mee naar het Hoger Instituut der Kempen in Geel. Door al die veranderingen kende de school toen een aantal moeilijke jaren. Geleidelijk aan vond iedereen zijn plaats weer.

geschiedenis1

Gemengde school

Na meer dan 20 jaar inzet gaf directrice Marinus-Van Hoof in 1989 de fakkel door aan mevrouw Verscuren- Vermeulen. Zij kon onmiddellijk in een nieuwe onderwijsstructuur starten, want op 1 september 1989 voerde de overheid de eenheidsstructuur in.

Begin jaren 90 werden heel wat secundaire scholen gemengd. De wetgever ondersteunde ouders in hun vraag naar gemengd onderwijs. Onder druk van een aantal ouders werden in Berlaar op 1 september 1993 de eerste jongens ingeschreven. Ondertussen maken zij meer dan een derde van de schoolbevolking uit.

geschiedenis7

Bijna nieuwe school

Toen het internaat in 1993 zijn deuren sloot, was er plots veel onbenutte ruimte. De groeiende leerlingenbevolking vroeg om nieuwe lokalen. En de energiekosten van het – intussen verouderde gebouw – swingden de pan uit.

Na de directiewissel op 8 januari 1996 – mevrouw Dian Mariën nam de plaats in van mevrouw Didden- Van Herck- nam het schoolbestuur het initiatief tot een grondige renovatie.

De slaapzalen werden omgebouwd tot klaslokalen, het dak werd volledig gerenoveerd, de glazen wand werd gedeeltelijk vervangen door een muur, wetenschapslokalen kregen een modern jasje en het hele gebouw werd aangepast aan de strenge veiligheidsvoorschriften. Op 28 april 2000 werd deze ‘bijna-nieuwe-school’ plechtig ingehuldigd.

Van kant tot verzorging

Sinds de Eerste Wereldoorlog bezat de congregatie in Berlaar een kantwerkschool. Door de opkomst van machinaal vervaardigde kant kreeg deze school het moeilijk. In 1928 werd ze uitgebreid met een naaischool. Gedurende jaren was dit een bloeiende school, waar vele vakbekwame naaisters afstudeerden. In 2001 werd wegens gebrek aan interesse de BSO-richting Kleding, zoals de naaischool ondertussen heette, afgebouwd en omgevormd tot de richting Verzorging.

geschiedenis3

Beroeps en technisch

Juist na de Tweede Wereldoorlog was er dus in Berlaar een goed uitgebouwd middelbaar beroepsonderwijs en een technisch secundair onderwijs, met daarbij een normaalschool voor kleuteronderwijzeressen en landbouwregentessen. De leiding van deze scholen was jaren in handen van dynamische zusters, zoals zuster Pacifica, zuster Arnulfa, zuster Pia en zuster Adelfa. Vanaf 1972 werd de technische school geleid door mevrouw Lydia Kloeck. Aan het hoofd van de beroepsschool stond vanaf 1 september 1976 eveneens een leek, mevrouw Maria Didden-Van Herck.

Humaniora

In de jaren na de oorlog groeide echter de nood aan algemeen vormend onderwijs, ook voor meisjes. Steeds meer ouders geraakten ervan overtuigd dat via een langere scholing hun kinderen een betere toekomst en een hogere sociale positie zouden kunnen verwerven. De zusters speelden in op deze nood .

Op 1 september 1957 startte Zuster Arnulfa, toen de directrice van de technische school, bijgestaan door Zuster Benedicta, met de 6de moderne (nu het 1ste jaar), een klas van 19 leerlingen. In 1958 nam Zuster Benedicta de leiding op zich en ze bouwde de moderne humaniora volledig uit. In het schooljaar 1960-1961 namen de leerlingen hun intrek in de nieuwbouw, opgetrokken in de tuin van het klooster.

geschiedenis8

Directeurs

Het leerlingenaantal steeg in de jaren 90. Dat liet toe om in 2003 een administratieve herstructurering door te voeren. In plaats van een middenschool en een bovenbouw kwamen er een middenschool en een zesjarige school. Die werden geleid door volgende directeurs:

  • 1 september 2003. Mevrouw Rosanne Heirman wordt nieuwe adjunct-directeur van de zesjarige school.
  • 1 september 2007. Er komt een tweede middenschool. Mevrouw Rosanne Heirman wordt directeur. Mevrouw Tinne Mertens is adjunct-directeur.
  • 1 april 2009. De heer Jan Van Craen wordt directeur van de zesjarige school, samen met mevrouw Vermeulen.
  • 1 september 2010. Mevrouw Vermeulen gaat na 21 jaar directeurschap met pensioen.
  • 1 september 2012. Mevrouw Heirman, directeur middenschool, gaat met pensioen. Opgevolgd door mevrouw Moniek Peeters.
  • 20 december 2013. Mevrouw Mariën, directeur middenschool, gaat met pensioen. Opgevolgd door de heer Hans Dielens.